អស្ចារ្យមែន។ វីដេអូជជែកកំណាត់នៅក្នុងកម្មវិធីហាង

រាប់ពាន់នាក់ជួបនៅក្នុងអស្ចារ្យមែន។ តើអ្នកចង់របស់អ្នកអារម្មណ៍និងកោសល្យដើម្បីត្រូវបានកោតសរសើ? ចាប់ផ្តើមការបកប្រែដំណើរការ។ ប្រសិនបើរបស់វគឺមិនមែនលុបចោលក្នុងរយៈប្រាំពីរថ្ងៃ,អ្នកនឹងត្រូវបានចោទប្រកា ប្រចាំខែនៅចុងបញ្ចប់នៃការឥតគិតថ្លៃរយៈពេល។ របស់អ្នកជាវនឹងត្រូវបានដោយស្វ័យថ្មី,លុះត្រាតែអ្នកបោះបង់របស់អ្នកជាវបាននៅហោចណាស់ពីរបីម៉ោងមុនពេលកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់,អ្នកអាចបើកគណនីមួយដែលគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកការកំណត់និងបិទដោយស្វ័យន្ត។