ឥតគិតថ្លៃទូរស័ព្ទចំនួនជាមួយនឹងរូបថត,ដោយគ្មានការចុះឈ្មោះបរិច្ឆេ

បច្ចុប្បន្ននេះការចុះឈ្មោះគឺឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានការបំពេញ"ពាក់កណ្តាល"តំបន់នោះ។ មើលរូបថតនិងបន្ថែមសារមួយ។ ថ្មីស្គាផ្តល់ជូនវិធីថ្មីមួយដើម្បីក្លាយជាសមាជិកនៃតំបន់នេះនៃទូរស័ព្ទលេខ,អរគុណការចែកចាយដ៏ល្អប្រសើរនិងសមាហរណនៃរដ្ឋបាលធនធាន។ Polovinka បណ្តាញណាត់និងការចុះឈ្មោះសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ,ដោយគ្មានរូបថត,ទូរស័ព្ទលេខនិងសន្តិសុខវត្ថុមិនអាចជួប។ ល្អមួយបណ្តាញក៏ត្រូវបានបង្កើតកន្លែងដែលក្មេងស្រីអាចហៅថាជាក្យូសម្នាក់ឬជជែកបណ្តាញដែលរូបថត,ទូរស័ព្ទ។ Polovnki ១០០ គឺជាគេហទំព័រឥតគិតថ្លៃចុះបញ្ជីនិងទាំងអស់សេវាដែលអាចប្រើបាននៅលើបណ្តាញ,ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺមានកិច្ចប្រជុំថ្មីនិងចូលរួមពីការណាត់ជួបរង្វង់។ សព្វថ្ងៃនេះអ្នកអាចប្រើ"សំណព្វ"សេវា-នេះគឺជាទូរស័ព្ទចំនួននៃក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសនៅក្នុងរូបថតដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះ។ សូមចុចទីនេះដើម្បីចុះឈ្មោះ។
ដោយមិនផ្សព្វផ្សាយ ឥតគិតថ្លៃវីដេអូស្គាល់គ្នាដោយគ្មានការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងក្មេងស្រី ល្អបំផុតវីដេអូណាត់ជួប វីដេអូជជែកជាមួយនឹងក្មេងស្រី ១៨ ឆ្នាំឥតគិតថ្លៃ អ្នកអាចជួប ឥតគិតថ្លៃណាត់ជួប វីដេអូជជែករ៉ូឡែត វីដេអូជជែកដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ,ឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានតបន្តឹង ណាត់ជួបរូបថតវីដេអូឥតគិតថ្លៃ វីដេអូជជែកជាមួយនឹងក្មេងស្រីឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានតបន្តឹង