ឋ ។,អ៊ុំ ü, ក្តៅ និង ទុក ។ — វ៉ន ។ — រងារ ម្លើ តំបន់ ü និងឌឹ ។ ខ,ä នៅក្នុង ü និ នៅក្នុង ។ និ ។ ស្វ័យប្រវមគ្គុទេសក៍ទុក ស្វ័៖ ន្មានទុក,អឺរ៉ុប

About