យើងមានមួយចំនួនធំនៃសម័យទំនើបអារ៉ាប់ក្មេងស្រីឈ្មោះសម្រាប់អ្នកជាមួយនឹងអត្ថន័យ។ ការរ៉ាប់ក្មេងស្រីទារកឈ្មោះគួរមានអត្ថន័យ។ ឈ្មោះរបស់មូស្លីមត្រូវនៃការបែបធម្មជាតិដែលដោយគ្រាន់តែនិយាយពីវា,អ្នកស្តាប់យល់ថាមនុស្សម្នាក់ដូច្នេះការដោះស្រាយគឺជាមូស្លីមមួយ។ វាគឺសម្រាប់ហេតុផលនេះដែទ្ធាចារ្យរបស់យើងបានដាក់ដ៏អស្ចារ្យផ្តោតសំខាន់លើការរក្សាល្អនិងរីកទារកឈ្មោះ។ របស់យើងទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្តប្រើប្រាស់ច្រើនជឿទុកចិត្តប្រភព,ប៉ុន្តែយើងមិនមានការខុសត្រូវសម្រាប់ត្រឹមត្រូវនៃឈ្មោះទាំងនេះ។

About