លើជនភៀសម្លឹងមើលបុរសម្នាក់,សាច់ដុំ, ឬ ទៅមកនិងសូររបស់នាងលាទាំងអស់យប់។ ខ្ញុំមានពីរ,ខ្ញុំនៃការ ប្រភពដើម,ខ្ញុំបានរស់នៅក្នុង ស្រុកហើយដូច្នេះ,ខ្ញុំមានការលំបាកដើម្បីទទួលបានដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកអាចទទួលខ្ញុំនៅក្នុងអ្នក,ឬប្រសិនបើអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យការណាត់ជួបនៅក្នុងត្រជាក់មួយកន្លែងគ្មានការព្រួយបារម្ភ។ ខ្ញុំដឹងមួយចំនួនចាន្លែង រសិទ្ធិឬកន្លែងផ្សេងដូច្នេះថាយើងអាចធ្វើឱ្យល្អសូររួមគ្នានិងដែលអ្នកចង់ឱ្យខ្ញុំទៅយកសាំដែលអ្នកនឹងចង់បាន។

About