ខ្ញុំពិតជាស្រស់ស្អាត,ហើយខ្ញុំមានអារ៉ាប់ស្ត្រីម្នាក់មួយតិចតួចខុសច្បាប់នៅជុំវិញគែម,ប៉ុន្តែវានឹងមិនមែនជាស្លុតមួយមិនមានច្រើននៃឃ្លាប្រភពដើម,ខ្ញុំរស់នៅតែម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំចង់ច្របាច់នៅក្នុង,ជាមួយនឹងបុរសម្នាក់,ត្រជាក់ដោយស្មោះនិងត្រឹមត្រូវមិនមែនជាមូស្លីមមួយ,ខ្ញុំមិនបានអនុវត្តការសាសនាខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះមិនមានតម្លៃដើម្បីចង់ឱ្យខ្ញុំដើម្បីដាក់ស្បៃមុងឬស្បៃគមិនថ្ងៃស្អែកថ្ងៃមុនពេល)សម្រាប់កំណែថ្មីនៃតំបន់នោះ។

About