វីដេអូសមាជិកគឺយឥតគិតថ្លៃជាមួយនឹង,គ្មានកាតឥណទានដែលត្រូវការដើម្បីចូលរួម។ ចុះឈ្មោះសមាជិកទទួលបានអចិន្រ្តៃឈ្មោះអ្នកប្រើសម្រាប់របស់យើងផ្ទាល់ជជែក,បូកសមត្ថភាពដើម្បីរក្សាទុកគ្មានវីដេអូរបស់ពួកគេឯកជនបញ្ជីចាក់។ បញ្ជីចាក់វីដេអូអាចត្រូវបានមើលពីកុំព្យូទ័រណាមួយភ្ជាប់អ៊ីធឺណិដោយគ្មានការទាញ។ ដោយចុច’ខ្ញុំយល់ព្រម’,អ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកមានជាងដប់ប្រាំបីឆ្នាំនៃអាយុនិងបំណងចង់ទៅមើលជាក់លាក់ពេញវ័យវីដេអូ។ បើមិនដូច្នោះសូមចុចលើខ្ញុំយល់ស្រប’ដើម្បីរក្សាពេញវ័យតម្របើនិងបន្តទៅមើលបានត្រងមាតិកា។

About