ម៉ា គឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីរៀបការស្រីរបស់គា,ផាំង,ប៉ុន្តែមុនពេលគាត់លេងសំណួរ,គាត់ត្រូវតែយកឈ្នះលើរបស់នាងសំបើឪពុក តីអ៊ីអាភ្នាក់ងារ នៅពាហ៍ពិពាហ៍នៃការផាំរបស់ប្អូនស្រី។ ដូចជាអ៊ិនពត់ជាងថយក្រោយដើម្បីធ្វើឱ្យអារម្មណ៍ល្អ,របស់គាត់ទស្សនកិច្ច ផ្ទះប្រែទៅជាស៊េរីនៃការគ្រោះមហន្តរាយ,និងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចទៅខុន

About