កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីឯកត្តជននៅក្នុងការស្វែងរកដ៏អស្ចារ្យនៃក្ដីស្រឡាញ់។ ជួបជាមួយធ្ងន់ធ្ងរបុរសម្នាក់សម្រាប់រឿងស្នេហាឬស្វែងរកក្មេងស្រីរធ្ងន់ធ្ងរតែមនុស្សម្នាក់ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនង។ ជួបឯកត្តជននៅក្នុងការស្វែងស្រឡាញ់ដើម្បីរកឃើញនិងទទួលបានដើម្បីដឹងថាគ្នាផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមនៃការបង្កើតគ្រួសារមួយ។ ជួបស្ត្រីម្នាក់ឬធ្ងន់ធ្ងរម្នាក់ដើម្បីកសាងរឿងស្នេហាប្រសិនបើ មាននៅក្នុងរបស់អ្នកសន្ទនានិងការពិភាក្សា។ ចាប់ផ្តើមដោយចុះឈ្មោះនៅលើតំបន់បណ្តានិងបំពេញរបស់អ្នកទម្រង់ឯកត្តជនដើម្បីទទួលបានក្នុងការប៉ះជាមួយតែក្មេងស្រីឬទទួលបាននៅក្នុងក្មេងប្រុសឯកត្តជនដែលកំពុងសម្លឹងធ្ងន់ធ្ងរទំនាក់ទំនងនិងយូរជាមួយនឹងមួយ ផ្សេងទៀតតែមួយរបស់ខ្លួន។ ទស្សនកិច្ចរបស់យើងបណ្តាញណាត់សម្រាប់ឯកត្តជននិងទទួលបានក្នុងការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយពាន់នាក់នៃឯកត្តជនដែលមានការធុញទ្រាឯងឬផែនចៃដន្យឡើងដើម្បីចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាក្សាដែលនឹងនាំឱ្យមានកិច្ចប្រជុំធ្ងន់ធ្ងរនៅលើ ឬនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមរយៈរ៉ានៅលើ ។ គ្រាន់តែដូច្នេះអ្នករកឃើញក្ដីស្រឡាញ់ដោយកិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀតឯកត្តជនដូចជាទាំងអស់រីករាយស្វាមីភរិយាដែលបានបង្កើតឡើងនៅលើបណ្តាញណាត់សម្រាប់ឯកត្តជនគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងអឺរ៉ុប។

About