អ្វីដែលវាមានន័យដើម្បី’ជួយ’នៅក្នុងអង់ដូរ៉ា។ វចនានុក្រមានការបកប្រែចូលទៅក្នុងទុយនេស៊ីភាសាអារ៉ាប់’ដើម្បីបនជួប’៖ពាក្យនៃភាសាទុយនេស៊ីបានបង្ហាញនៅក្នុងនានុក្រមនេះមានសរសេរនៅក្នុង’អក្សរឡា’។ នេះជាការកំណត់ប្រើប្រាស់តួអក្សរនៃអក្ខរក្រមឡាតាំងដើម្បីបង្កើតសូរសព្ទការអារ៉ាប់ពាក្យ។ វាត្រូវបានប្រើដោយថ្វីត្បិតតែដើម្បីសរសេរជាអក្សរ,ជជែក,ឬការចែករំលែកនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ វាមានប្រយោជន៍នៃការអាចអានភាសាគឺជាទុយនេស៊ី,ដោយមិនមានដើម្បីរៀបរ៉ាប់អក្ខរក្រម,ហើយនោះជាមូលហេតុដែលយើងប្រើវានៅលើតំបន់នេះ។ ពាក្យនេះត្រូវបានបញ្ចេញសម្លេងជាភាសាបារាំងលើកលែងតែសម្រាប់ការមា្ភនិងខាងក្រោមនេះអក្សរ,ដែលមានរបស់ខ្លួញ្ចេញសំឡេង(គ្មានការសមមូលនៅក្នុងភាសាបារាំង)៖

About