អ្នកចង់ច្រានចោលធាតុនេះ៖សូមបង្ហាញមតិយោបល់(ក្របកប្រែនិយមន័យធាតុស្ទួន)។ ប្រើវចនានុក្រមបារាំង-អារ៉ាឡាំងដើម្បីបកប្រែនិងជាច្រើនផ្សេងទៀតពាក្យ។ អ្នកអាចបញ្ចប់ការបកប្រែនៃការជជែស្នើឡើងដោយនានុក្រមបារាំង-អារ៉ាប់ដោយគ្រោះផ្សេងទៀតជំនានុក្រមនៅក្នុងការបកប្រែនៃពាក្យនេះ។

About