របស់ខ្ញុំចងចាំគឺជាពិភពលោកធំជាងគេរបកប្រែរចងចាំ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងមូល ពីសហភាពអឺរ៉ុនិងសហប្រជាជាតិនិងការតម្រឹមល្អបំផុតដែរ-ជាក់លាក់ពហុភាសា។ យើងមានផ្នែកមួយនៃបកប្រែ,ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមិនធ្លាប់ត្រូវជំនាញបកប្រែសេវាកម្ម,បន្ទាប់មកចូលទៅត្យចេញរបស់យើងសំខាន់បណ្តាញរបស់ខ្ញុំចងចាំគឺជាពិភពលោកធំជាងគេរបកប្រែរចងចាំ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងមូល ពីសហភាពអឺរ៉ុនិងសហប្រជាជាតិនិងការតម្រឹមល្អបំផុតដែរ-ជាក់លាក់ពហុភាសា។

About