ជំរាបសួរទៅទាំងអស់,ខ្ញុំបានសរសេរលិខិតមួយនៃទឹកចិត្ត។ ខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រសិនបើមួយអាចសរសេរ។ ខ្ញុំមានស៊ាំជាមួយនឹងច្បាប់នេះដែរ។ សូមអរគុណអ្នក។ ក្លាយទៅជាស៊ាំជាមួយនឹង,ដើម្បីធ្វើឱ្យការស៊ាំដោយទម្លាប់,ការអនុវត្តលំហាត់ប្រាណ។ ក្លាយជាទម្លាប់ទៅ,ទទួលបានប្រើ។ ក្លាយទៅជាស៊ាំជាមួយនឹងបច្ចេកទេស។ ។ é ដើម្បីប្រឆាំង។ ស៊ាំទៅ ។ ការ ។ ផ្តល់នូវឧទាហរណ៍,សម្រាប់តិចតួចដែលអ្នកអានត្រូវបានស៊ាំជាមួយ»ទាំងនេះដ៏ធំ

About