ណាត់ជួបស្ត្រីអារ៉ាប់គឺមិនមែនដុំនំមួយដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីត្រូវបានជាសង្ហាឬនៅលើសម្បូរនៅក្នុងករណីជាច្រើន។ ដើម្បីយល់ពីស្ត្រីអារ៉ាប់លក្ខណៈរបស់ខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ទៅអ្នកមិនវង្វេងជាមួយអារ៉ាប់ដូចជាភាគច្រើននៃពួកគេគឺសម្បូរនិងនៅឆ្ងាយពីវប្បធម៌ឥណ្ឌា។ ភាគច្រើននៃស្ត្រីអារ៉ាប់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាទទួលបានរៀបការជាមួយនឹងការមិនមែនមូស្លីមបុរសម្នាក់។ ប្រសិនបើស្ត្រីត្រៀមខ្លួនភ្លេចគ្រួសារនាងនិងមកជាមួយអ្នកសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនផ្សេងគ្នា។ ប៉ុន្តែនេះ ឱកាសបើយោងតាមរបស់ខ្ញុំបួនឆ្នាំប្រទេសអារ៉ាទពិសោធគឺស្ទើរតែរួចទេ។ អ្នកអាចនឹងមានមិត្តភក្តិឬមិត្តភក្តិរបស់មិត្តភក្តិធ្វើការនៅក្នុងអារ៉ាប់ប្រទេសជាច្រើនជាងលាននាក់នៃបុរសអ្នកត្រូវបានគេមានកន្លែងដែលខ្ញុំបានធ្វើ។ ពួកគេអាចផ្ដល់ឱ្យអ្នកផងដែម្លើយច្បាស់លាស់។ ប៉ុន្តែនោះមិនមានន័យថាអ្នកមិនមានឱកាសដើម្បីបរិច្ឆេទជាមួយនឹងស្ត្រីអារ៉ាប់។ អ្នកបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណួររបស់អ្នកផ្សេងទៀតជាបណ្តាញប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះ,តែបណ្តាញណាត់អាចជួយអ្នកឱ្យរកឃើញមួយធ្ងន់ធ្ងរស្ត្រីអារ៉ាប់ដែលនឹងត្រូវបានភ័យមួយ-ឥតគិតថ្លៃទំនាក់ទំនង។ តំណរភ្ជាប់ខ្ញុំបានផ្តល់ខាងលើអាចជួយអ្នកឱ្យរកឃើញស្ត្រីអារ៉ាប់ជាមួយនឹង វិធី។ អ្នកចែករំលែករបស់អ្នកស្និទ្ធបំផុតសម្ងាត់របស់អ្នកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្វែងរកដោយគ្មានសូម្បីតែការគិត៖វេជ្ជសាស្រ្ត,ហិរញ្ញវត្ថុនិងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន,រួមជាមួយនឹងអស់ទាំងថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្វីដែលធ្វើឱ្យអ្នក,ល្អ,អ្នក។ ទាំងអស់នៃការដែលពផ្ទាល់ខ្លួនគួរជាឯកជន,ប៉ុន្តែនៅលើ ។

About