ណ្តាស្គាល់៖មួយបណ្តាញណាត់កន្លែងដែលអ្នកអាចរកឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាង

អ្នកអាចចុះឈ្មោះគណនីរបស់អ្នកនៅលើបណ្តាញឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុងនៃបន្ទុក។ បញ្ជាក់របស់ទូរស័ព្ទចំនួននិងចាប់ផ្តើមសម្លឹងរកថ្មីស្គាល់នៅក្នុណ្តាម៉ិមនិងជជែកនៅក្នុងជជែកនិងសហគមន៍ដោយគ្មានបន្តឹងនិងកំណត់។ អ្នកចង់ទៅជួបបុរសម្នាក់ឬមិត្តស្រីនៅក្នុណ្តាលនិងធ្វើវាបានទាំងស្រុងសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ។ នៅលើបណ្តាញណាត់មិនមានន្តឹងលើការសន្ទនានិងការឆ្លើយឆ្លង,វិក័យហើយ។ នៅលើបណ្តាញ,មនុស្សមើលគ្នា,ជួបនិងចូលទៅក្នុងធ្ងន់ធ្ងរទំនាក់ទំន។ អ្នកអាចចុះឈ្មោះគណនីរបស់អ្នកនៅលើបណ្តាញឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុងនៃបន្ទុក។ បញ្ជាក់របស់ទូរស័ព្ទចំនួននិងចាប់ផ្តើមសម្លឹងរកថ្មីស្គាល់នៅក្នុងម៉ិកនិងជជែកនៅក្នុងជជែកនិងសហគមន៍ដោយគ្មានតបន្តឹងឬបន្តឹង។
ជជែកលើបណ្តាញ បណ្តាញណាត់ដោយគ្មានការចុះឈ្មោះសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ ផ្ទាល់វីដេអូផ្សាយជជែក វីដេអូជជែកផ្ទាល់ ណាត់ជួបដោយគ្មានរូបថតសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃវីដេអូបន្ទប់ជជែកដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ ជជែករ៉ូឡែតក្មេងស្រីឥតគិតថ្លៃគ្មានការចុះបញ្ជី រៀបការស្ត្រីម្នាក់ចង់ជួបផ្សព្វផ្សាយ វីដេអូបណ្តាញណាត់ឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ ណាត់ជួបក្មេងស្រី