អ្នកចង់ច្រានចោលធាតុនេះ៖សូមបង្ហាញមតិយោបល់(ក្របកប្រែនិយមន័យធាតុស្ទួន)។ ប្រើវចនានុក្រមបារាំង-អារ៉ាឡាំងដើម្បីបកប្រែជំនួសនិងជាច្រើននៃពាក្យផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចបញ្ចប់ការបកប្រែនៃការជម្មើសជំនួយវចនានុក្រមបារាំង-អារ៉ាប់ដោយគ្រោះផ្សេងទៀតជំនានុក្រមនៅក្នុងការបកប្រែនៃពាក្យនិងកន្សោម

About