នៅក្នុងកន្លែង្គំមនុស្សមកនិយាយនិងជួបមនុស្សដោយគ្មានការប្រាក់។ ចុចផ្តល់ជូនអ្នកដើម្បីបញ្ចូលឆ្មារបស់គា និងរកឃើញបន្ទប់ជជែង្គំដែលផ្តល់ជូនអ្នកលទ្ធភាពដើម្បីរកឃើញមិត្តភក្តិថ្មីបន្តផ្ទាល់,ដោយគ្មានតម្រូវការដើម្បីចុះឈ្មោះនិងគ្មានការយក្បាល។ ការតភ្ជាប់ជាបន្ទាន់ដោយផ្ទាល់,អ្នកអាចនិយាយនៅក្នុងអារ៉ាប់ឬបារាំងជាអ្នកចង់។ ជែកកំសារ៉ា ចុចពិភាក្សាតំបន់ឆ្លងចូលអ្នកគ្រប់គ្នាអាចមកនៅក្នុងនិងធ្វើកិច្ចប្រជុំ។

About