ការប្រមូលព័ត៌មានគឺបំណងដើម្បី គោលក្រុងដើម្បីធានាការផ្ញើព្រឹត្តិប័ត្ររបស់អ្នក។ ពួកគេនឹងត្រូវបានប្រើប្រធានបទទៅជម្រើសរសេរសម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្សព្វផ្សាយគោលដៅ។ អ្នកមានសិទ្ធិនៃការចូលដំណើរនិងការកែតម្រូវរបស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន,ក៏ដូចជាដើម្បីស្នើសុំការលុប,នៅក្នុងការកំណត់កំណត់ដោយច្បាប់។ អ្នកអាចផងដែរនៅពេលណាមួយដើម្បីពិនិត្យរបស់ជម្រើសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការគោលដៅ។ រៀនបន្ថែមអំពីឯកជនរបស់យើងគោលនយោបាយ។

About